فلنج

فلنج (8)

این نوع فلنج شبیه دو فلنج گردندار بهم چسبیده (یکپارچه) می باشد و از دو طرف به لوله جوش شده و برای مهار خط لوله از حرکت طولی ناشی از فشار داخلی و اختلاف درجه حرارت و ... بکار می رود تا به سیستم و دستگاهها آسیبی نرسد.

این فلنج که ممکن است از نوع گردندار باشد یا صفحه های اریفیس و متعلقات مربوطه برای اندازه گیری شدت جریان سیالات کاربرد دارد.

Spectacle

نوشته شده توسط

این ورقها بصورت دو صفحه دایره ای شکل هستند که بوسیله یک بازو بهم وصل شده اند . یکی از صفحات حالت بسته و دیگری داری سوراخ می باشد که قطر آن بسته به سفارش می باشد واز حالت دیگر برای بازکردن مسیر و یا کاهش فشار استفاده می شود.

این نوع فلنجها بصورت تبدیل نیز موجود بوده بطوریکه محل اتصال آن به لوله کمتر از اندازه اسمی فلنج است.

آن ها رزوه شده اند و فلنج بر روی لوله رزوه شده سوار می (NPT) این نوع فلنجها از داخل مطابق استاندارد دنده لوله ها گردد.

فلنج کور(Blind Flange)

نوشته شده توسط

از این نوع فلنجها برای مسدود کردن انتهای سیستمهای لوله کشی ، شیرها و منفذهای ظروف تحت فشار استفاده می گردد.

روش اتصال این نوع فلنج به لوله به این صورت می باشد که لوله طوری داخل آن قرار می گیرد که به اندازه ضخامت لوله بعلاوه 1.6میلیمتر تا 3.2میلیمتر لوله از صفحه داخل آن فاصله داشته باشد و از داخل و خارج جوشکاری می گردد. از این نوع فلنج برای سرویسهای معمولی استفاده می شود .

فلنج گرندار در انتها دارای گردن بوده و مشخصات آن در قسمت انتهای گردن با مشخصات لوله به آن جوش می شود یکسان است.