اتصالات

اتصالات (1)

اتصالات(Fitting)

نوشته شده توسط

جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر لوله ها ، بستن خطوط ، تغییر سایز لوله و... از اتصالات استفاده می گردد.زانوئیها ،فلنج ها ، کوپلینگ ها وانشعابات جزو اتصالات به حساب می آیند.