معرفی گیت ولو(Gate Valves) در صنانیر

گیت ولو(Gate Valves)

شیرهائی که به منظور قطع و وصل کامل جریان مایعات و گازها (سیالات) بکار می روند.

یکی از شیرهائی که به منظور قطع و وصل کامل جریان سیالات بکار می روند ، شیرهای دروازه ای ( گیت ولو ) نامیده می شود.این شیرها جهت تنظیم جریان نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند، زیرا جهت و سرعت جریان در دیسک ایجاد خرابی نموده و علاوه بر آن به علت ذوزنقه بودن مجرایشان سطح مقطع مجرائیکه باز می شود متناسب با تعداد دور دسته شیر نیست و لذا تنظیم دقیق عبور سیال مشکلتر از سایر شیرهاست . همچنین تعمیر دیسک و سیت آنها به علت شکل ذوزنقه ای مشکل تر است شیرهای دروازه ای ( گیت ولو ) به دو نوع ذیل تقسیم بندی می شوند

RISING STEM GATE VALVE & NON RISING STEM GATE VALVE

RISING STEM GATE VALVE

در این نوع شیرها هنگام چرخاندن دسته ، قسمت دنده دار ساقه ( استیم ) از دسته خارج شده بطوریکه باز یا بسته بودن شیر با چشم قابل رویت است و چون هنگام باز بودن شیر ، همواره ساقه در فضا قرار می گیرد ، ضربه پذیر است

NON RISING STEM GATE VALVE

در این نوع شیرها هنگام چرخاندن دسته ، قسمت دنده دار ساقه ( استیم ) در داخل دیسک می چرخد و دیسک حالت مهره را دارد، بدین ترتیب دیسک با گردش دسته بالا و پائین می رود.در این نوع شیرها با نگاه ظاهری نمی توان تشخیص داد که شیر کاملا باز است وبا بسته. قسمت دنده دار بسادگی گریسکاری نمی شود و چون با مایع در تماس است باعث خوردگیش می شود ولی ساقه چون از دسته خارج نی شود محفوظ می ماند و لایه پکینگ دیر تر فرسوده می شود