معرفی فلنج مهار كننده(Anchor Flange) در صنانیر

فلنج مهار كننده(Anchor Flange)

این نوع فلنج شبیه دو فلنج گردندار بهم چسبیده (یكپارچه) می باشد و از دو طرف به لوله جوش شده و برای مهار خط لوله از حركت طولی ناشی از فشار داخلی و اختلاف درجه حرارت و … بكار می رود تا به سیستم و دستگاهها آسیبی نرسد.