معرفی فلنج كور(Blind Flange) در صنانیر

فلنج كور(Blind Flange)

از این نوع فلنجها برای مسدود كردن انتهای سیستمهای لوله كشی ، شیرها و منفذهای ظروف تحت فشار استفاده می گردد. این نوع از فلنجها از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچها مخصوصا در اندازه های بزرگتر به تمام فلنجهای دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و چون ماكزیمم فشار تنش در این نوع فلنجها تنش خمشی در مركز موثر است از این نظر مقدار تنش نسبت به فلنجهای دیگر زیادتر انتخاب می شود. در محلهایی كه درجه حرارت فاكتور وجود دارد بجای فلنج كور از تركیب فلنج گردندار جوشی و ( Water Hammer ) مهمی است و یا مسئله ضربه قوچی درپوش استفاده می گردد