• +98(21)88327500-2
  • info@sananir.com
  • ۱۸ تیر, ۱۳۹۹
Spectacle & Spade

Spectacle & Spade

۲ اسفند, ۱۳۹۵

Spectacle

اين ورقها بصورت دو صفحه دايره اي شكل هستند كه بوسيله يك بازو بهم وصل شده اند . يكي از صفحات حالت بسته و ديگري داري سوراخ مي باشد كه قطر آن بسته به سفارش مي باشد واز حالت ديگر براي بازكردن مسير و يا كاهش فشار استفاده مي شود.

Spade

اين ورقها بصورت صفحه هاي دايره اي شكل همراه با يك بازو مي باشند كه در بين دو فلنج قرار مي گيرند.

Spectacle & Spade